ALGEMENE VOORWAARDEN

Suseela Design & Photography
Lid BNO / Beroepsverening Nederlandse Ontwerpers
KvK 0921684
Arnhem
studio@suseela.nl
06-11395245

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Producten (t.b.v. consumenten, incl. koop op afstand)

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Ontwerper (het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt)

b. Consument (de Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf)

c. Consumentenkoop (de koop tussen ontwerper en consument)

d. Koop op afstand (de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post)

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2 Overeenkomsten tussen de ontwerper en de consument komen tot stand door schriftelijke bevestiging door de ontwerper, waaronder een bevestiging per e-mail. De ontwerper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3 In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen de ontwerper en de consument tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.4 De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Prijswijziging

3.1 Als na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, heeft de ontwerper het recht de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 De ontwerper zal de consument van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de levering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4 Levering

4.1 De ontwerper vermeldt een levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Als de ontwerper gegevens van de consument nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel als (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper zijn ontvangen. Ingeval van koop op afstand vangt de levertijd aan na totstandkoming van de overeenkomst.

4.3  Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de consument aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de consument over op het moment van levering.

4.4  Als de consument een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de consument aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.

6 Ontbinding, herroeping en terugzending

6.1  Na bevestiging van de bestelling kan de consument deze slechts met toestemming van de ontwerper wijzigen of annuleren. Als de ontwerper al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de consument in rekening brengen.

6.2  In geval van koop op afstand heeft de consument het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping dat als Bijlage I onder aan deze algemene voorwaarden staat.

6.3  De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

6.4  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument

6.5  Als de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de ontwerper ervan de hoogte is gesteld dat de consument de koop op afstand wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de teruggezonden producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de consument zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.6  De consument zal het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan de ontwerper heeft medegedeeld terugzenden. Het product moet onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en in originele staat aan de ontwerper worden teruggezonden.

6.7  De ontwerper mag wachten met terugbetaling totdat de ontwerper het product heeft ontvangen, of de consument heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

6.8  Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

a. producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de ontwerper geen invloed heeft;

b. producten die:
1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument,;
2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4) snel kunnen bederven of verouderen;

c. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur als de verzegeling door de consument is verbroken;

d. kranten of tijdschriften; of

e. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven (7) werkdagen is verstreken.

6.9  Tenzij sprake is van koop of afstand en de consument heeft voldaan aan artikel 6 lid 6, kan terugzending van geleverde producten slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper, op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven.

6.10  De rechtstreekse kosten voor terugzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7 Betaling

7.1  De ontwerper heeft het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren. Bij koop op afstand heeft de ontwerper het recht om vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs te verlangen.

7.2  Als op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de consument recht heeft op korting of verrekening.

7.3  Als na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht op grond van “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:3⁄4 Minimumtarief € 40,00
3⁄4 15% over eerste € 2.500,00
3⁄4 10% over volgende € 2.500,00
3⁄4 5% over volgende € 5.000,00
3⁄4 1% over volgende € 190.000,00
3⁄4 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

7.4  Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal de ontwerper aan de consument een aanmaning versturen, waarin de ontwerper een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 12, is de ontwerper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. als de consument in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de consument niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

  1. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
  2. als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing als sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9 Garanties en reclames

9.1  De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Als van toepassing gelden voor de door de ontwerper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

9.2  Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de consument zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3  De consument is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.

9.4  Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5  Alle gegevens, modellen en afbeeldingen over kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, Als deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10 Rechten van intellectuele eigendom

10.1  De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de producten en de door de ontwerper aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, en technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, tekeningen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2  Als de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de consument, zoals door de consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de consument ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De consument vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11 Aansprakelijkheid voor schade
11.1 De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

c. door derden die op verzoek of met toestemming van de consument bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de consument door derden worden geleverd; of

misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2  Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3  Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het door de ontwerper verzekerde bedrag en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

11.4  De consument vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de consument toerekenbaar is.

11.5  Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet als:

a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;

b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

12 Overmacht

12.1  Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft hij het recht om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Als deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De consument is alsdan verplicht het al geleverde te betalen.

12.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

13 Klachtenregeling bij koop op afstand

13.1  De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ontwerper.

13.2  Als de consument niet tevreden is over de manier waarop de ontwerper de klacht heeft behandeld, kan de consument de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

14 Nederlands recht en bevoegde rechter

14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de consument aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2  In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de consument bevoegd.

14.3  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15 Overige bepalingen

15.1  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15.2  Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen als deze op schrift zijn gesteld. Als de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping – voor consumenten

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de koopovereenkomst wilt herroepen)

Aan:

Suseela Design & Photography / Suseela Gorter
Compagnieplaats 112, 6822 NL Arnhem

  • –  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst met betrekking tot de koop van de volgende producten: [aanduiding product]*, met bestelnummer [bestelnummer] * herroept/herroepen*.
  • –  Ontvangen op* [datum ontvangst].
  • –  [Naam consumenten(en)]
  • –  [Adres consument(en)]
  • –  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier / per post wordt ingediend)* Invullen wat van toepassing is.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Producten (B2C) november 2022

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.